คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคม ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ใหม่)

1. ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ                  นายกสมาคม
2. นายสังคม องค์วิสุทธิ์                อุปนายกกิจการภายใน 
3. นายปฐวี กิตติ์ชรินดา                อุปนายกเครือข่ายสัมพันธ์
4. ดร. สิรวิชณ์ ภู่ทอง                  อุปนายกวิชาการ
5. นาย พระขรรชัย ศรีภาวทิกุล         อุปนายกกิจกรรมและรายได้
6. นาย สุขสันต์ ศรีนาค                    กรรมการ
7. นาย ธนพงษ์ เนตรอัมพร               กรรมการ
8. นาย สิปปภาส สีลเตโชธาม              กรรมการ
9. นางสาว อิสราภรณ์ อัครนวเสรี         กรรมการ
10. นางสาว ธัชณภัค ธนินบวรกิจ         กรรมการ
11. นาย นพไพสิษฐ์ ตระกูลนาบำรุง        กรรมการ
12. นางสาว พรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ    กรรมการ
13. ว่าที่ รต.อาชวิน แจ่มเงิน                กรรมการ
14. ดร. ฐาปนี โปร่งรัศมี                    กรรมการ
15. นาย จักรกฤษณ์ ไชยรินทร์             กรรมการ
16. นางสาว เมสิร์ญา เคิร์ซ                 กรรมการ
17. นางสาว ธนิดา ยอดหนองแก้ว         กรรมการ
18. นาย นิติศักดิ์ เจริญสอน                กรรมการ
19. นางสาว นภัสนันท์ พันมาก             กรรมการ
20. นาง กรรชริญา ขอโหมกลาง          กรรมการ
21.  นาง ธัญญธร ดีบุตร                  กรรมการ
22. นาย ไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์             กรรมการ
23. นางสาว ช่อผกา นาคมิตร             กรรมการ
24. นางสาว รุจาลักษณ์ ยสินทร          กรรมการและประชาสัมพันธ์
25. ดร. พิมพ์พร ภู่ทองประเสิริฐ          กรรมการและฝ่ายปฎิคม
26. นาย ศรัณยู อินทาทอง                กรรมการและฝ่ายสวัสดิการ
27. นาย จิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร         กรรมการและฝ่ายทะเบียน
28. นาง ศิริพรรณ อาจกล้า               กรรมการและเหรัญญิก
29. นางสาว มนัญชยา สมเลิศ            กรรมการและเลขาธิการ
30. นาง ธันยพรรษ เกตุคง               กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ