นักศึกษาศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 -2564


ลำดับชื่อ - นามสกุลคณะรัฐประศาสนศาสตร์
1คุณกมล  จันทิมา รัฐประศาสนศาสตร์
2คุณจงเจตน์  บุญเกิดรัฐประศาสนศาสตร์
3คุณจุลินทร์  ลักษณะวิศิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์
4คุณเจริญ  ภัสระ รัฐประศาสนศาสตร์
5คุณชัยณรงค์  อินทรมีทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์
6คุณชัยศักดิ์   อังค์สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
7คุณโชดก  วีรธรรม-พูลสวัสดิ์รัฐประศาสนศาสตร์
8คุณณรงค์ศักดิ์  กำมเลศรัฐประศาสนศาสตร์
9คุณดำริ  วัฒนสิงหะ รัฐประศาสนศาสตร์
10คุณถวิล  ไพรสณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์
11คุณเทอดพงษ์  ไชยนันทน์ รัฐประศาสนศาสตร์
12คุณบัญญัติ  จันทน์เสนะ รัฐประศาสนศาสตร์
13คุณประชา เตชารัตน์รัฐประศาสนศาสตร์
14คุณประมวล  รุจนเสรี รัฐประศาสนศาสตร์
15คุณประสิทธิ์  ดำรงชัย รัฐประศาสนศาสตร์
16คุณเปรมใจ  กิติคุณไพโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์
17คุณผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยารัฐประศาสนศาสตร์
18คุณผ่องลักษณ์  วาลิกศิริ รัฐประศาสนศาสตร์
19คุณพงค์โพยม  วาศภูติ รัฐประศาสนศาสตร์
20คุณพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดารัฐประศาสนศาสตร์
21คุณพิเชษ  พัฒนโชติ รัฐประศาสนศาสตร์
22คุณไพบูลย์  สำราญภูติ รัฐประศาสนศาสตร์
23คุณยงยุทธ  วิชัยดิษฐรัฐประศาสนศาสตร์
24คุณโยธิน  เมธชนัน รัฐประศาสนศาสตร์
25คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข รัฐประศาสนศาสตร์
26คุณวิบูลย์  สงวนพงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
27คุณวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ์รัฐประศาสนศาสตร์
28คุณศิวะ   แสงมณี รัฐประศาสนศาสตร์
29คุณสมชัย  ไทยสงวนวรกุล รัฐประศาสนศาสตร์
30คุณสมชัย  ศิริวัฒนโชค รัฐประศาสนศาสตร์
31คุณสมชาติ  วงศ์วัฒนศานต์รัฐประศาสนศาสตร์
32คุณสมศักดิ์  แสงนิภา รัฐประศาสนศาสตร์
33คุณสัมพันธ์  ทองสมัคร รัฐประศาสนศาสตร์
34คุณสุรชัย  ธารสิทธิ์พงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
35คุณสุริย์  ด่านสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
36คุณเสน่ห์  เชาว์สุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
37คุณอนุศักดิ์   อินทรภูวศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
38คุณอุทัย   จันทิมา รัฐประศาสนศาสตร์
39ดร.ธวัช  วิชัยดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์
40ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์
41นายแพทย์จำรูญ  มีขนอน รัฐประศาสนศาสตร์
42นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติรัฐประศาสนศาสตร์
43พ.ต.อ.นพดล  เผือกโสมณ รัฐประศาสนศาสตร์
44พล.ต.ท.ล้วน  ปานรศทิพ รัฐประศาสนศาสตร์
45พลตรี ไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์
46พลตำรวจเอก ชาญชิต  เพียรเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์
47พลตำรวจเอก วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์
48พลโท ชาญ  อังศุโชติ รัฐประศาสนศาสตร์
49พลโท ไพศาล  กตัญญู รัฐประศาสนศาสตร์
50พลเรือเอก ประเทือง  วงศ์จันทร์รัฐประศาสนศาสตร์
51พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับรัฐประศาสนศาสตร์
52พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐประศาสนศาสตร์
53พันเอก ดร.ชินวุธ  สุนทรสีมะ รัฐประศาสนศาสตร์
54รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
55รองศาสตราจารย์ ปฐม  มณีโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์
56รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย รัฐประศาสนศาสตร์
57ว่าที่ร้อยตรี สะอาด  ชมบุญ รัฐประศาสนศาสตร์
58ศาสตราจารย์ จรัส  สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์
59ศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ รัฐประศาสนศาสตร์
60ศาสตราจารย์ ทินพันธุ์  นาคะตะ รัฐประศาสนศาสตร์
61ศาสตราจารย์ วุฒิชัย  จำนงรัฐประศาสนศาสตร์
62ศาสตราจารย์ สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์
63ศาสตราจารย์ อุดม  ทุมโฆสิต รัฐประศาสนศาสตร์
64นายยงยุทธ  วัฒนสินธุ์รัฐประศาสนศาสตร์
65นายชัยวุฒิ  โลหชิตรานนท์รัฐประศาสนศาสตร์
66นางอนุชิดา  ชินศิรประภารัฐประศาสนศาสตร์
67นายธวัชชัย  ฟักอังกูรรัฐประศาสนศาสตร์
68นางสาวสุภา  ปิยะจิตติรัฐประศาสนศาสตร์
69Mr.Somsavanh  Phanmathaรัฐประศาสนศาสตร์
70Mrs.Rattana  Prathoumvanรัฐประศาสนศาสตร์
71Mr.Vannalad  Chayyavongรัฐประศาสนศาสตร์
72นางสมณีย์  มงคลโภชน์รัฐประศาสนศาสตร์
73นายมานะ  ศรีพิทักษ์รัฐประศาสนศาสตร์
74นายสนิท  พรหมวงษ์รัฐประศาสนศาสตร์
75นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุลรัฐประศาสนศาสตร์
76นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์
77นายสัญญา  ชีนิมิตรรัฐประศาสนศาสตร์
78นายพิศิษฐ์   ลีลาวชิโรภาสรัฐประศาสนศาสตร์
79พลตำรวจโทวรเทพ  เมธาวัธน์รัฐประศาสนศาสตร์
80นายหทัย  อู่ไทยรัฐประศาสนศาสตร์
81นายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็กรัฐประศาสนศาสตร์
82พลอากาศโทมานะ  ประสพศรีรัฐประศาสนศาสตร์
83นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริตรัฐประศาสนศาสตร์
 84นายเสริมสกุล  คล้ายแก้วคณะรัฐประศาสนศาสตร์
85 นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนมคณะรัฐประศาสนศาสตร์
86 Professor R. Lalitha S.Fernando.Ph.D.คณะรัฐประศาสนศาสตร์
87  นายแพทย์โสภณ  เมฆธนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
88 นายดลเดช  พัฒนรัฐคณะรัฐประศาสนศาสตร์
89 รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทินคณะรัฐประศาสนศาสตร์
90 พันเอก เศรษฐพล  เกตุเต็มคณะรัฐประศาสนศาสตร์
91 นายทนงศักดิ์  ทวีทองคณะรัฐประศาสนศาสตร์
92 นายจุมพล  ริมสาครคณะรัฐประศาสนศาสตร์
93 พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์คณะรัฐประศาสนศาสตร์
94นายมณเฑียร  เจริญผลรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
95พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
96นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญนายกเทศมนตรีนครยะลา
97Dr.Naylin  OoRegional Adviser on ASEAN, UN
98นายทรงยศ  ยอดดนตรีหัวหน้าสำนักงานทนายความทรงยศ ยอดดนตรีและเพื่อน และรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
99พระครูภาวนาเจติยาภิบาล(พระอาจารย์ทวี  มหาวีโร)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เจ้าคณะตำบล พระธาตุบังพวนเขต ๑
101รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากรอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
102DR. Jun Ho ShinDirector, Public Fund Management Division, Ministry of Economy and Finance, Korea
103พลเรือเอก นวพล  ดำรงพงศ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
104ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์(2563)สมาชิกวุฒิสภา
105นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ(2563)อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
106นายนิยม  เติมศรีสุข(2563)เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
107ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระ  รามสูต(2564)อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
108นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต(2564)ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
109นายไพบูลย์  ณะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
110นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ปลัดกระทรวงแรงงาน