ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การจัดการศึกษาเริ่มสอนรัฐประศาสนศาสตร์ใน ปี พ.ศ. 2499 ถึง 2503 

        อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มาจากเพจ http://gspa.nida.ac.th/th