วัตถุประสงค์

1. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ.

2. สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สถาบันและสังคม.

3. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน.

4. ดำเนินการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง.

ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิดเลียด ไม่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการพนัน การหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันตลอดจน ไม่ทำใหเเสื่อมเสียศิลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ.