เกี่ยวกับเรา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการศึกษาเริ่มสอนรัฐประศาสนศาสตร์ใน ปี พ.ศ. 2499 และภายหลังได้มีการโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นคณะภายใต้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2509 - ปัจจุบัน )

 

21 ปี สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งและให้ปฎิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเคร่งครัด. 

อนุญาต ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงปัจจุบัน ( เลขที่อนุญาตที่ ต.๔๓/๒๕๔๕ )

 

 

 

 

ทำเนียบของนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 1. นาย พนม แก้วดี ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2545 ( โดยไม่ปรากฏชื่อนายกสมาคม ในขณะที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสมาคม)

 2. พลโท ไพศาล กตัญญู เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2547

 3. พลตรี อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สมัย เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2548 และ วันที่ 12 ก.ย. 2550

 4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะประดับ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2552

 5. นพ. สุขุม กาญจนพิมาย เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554

 6. พล.ต.โท วรเทพ เมธาวัธน์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556

 7. พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558

 8. พล.ต.โท วรเทพ เมธาวัธน์ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สมัย เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 และ วันที่ 10 ก.พ. 2564

 9. ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ คนปัจจุบัน ปี 2566 - 2568


 • โลโก้ รศ.jpg
  1. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนการศึกษา การวิจัย รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ.2. สร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก สถาบันและสังคม.3....

 • 389301.jpg
  บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคม ศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ใหม่)1. ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ นายกสมาคม2. นายสังคม องค์วิสุทธิ์ อุปนายกกิจการภาย...

 • Screenshot 2023-05-01 142640.png
  คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์

 • 420222.jpg
  วิสัยทัศน์สถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชียที่ผลิตผู้บริหารและผู้นำในภาครัฐเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพันธกิจผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารอย่างมื...