ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งสมาคม
 
ที่ตั้ง :  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
     กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ :   : 10240
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  : 
แฟกซ์ :  -
Facebook 

: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064999861795
อีเมล :  spaanida2545@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.spaanida.com
แผนที่ :  https://www.google.ch/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A